informacje dla hodowców - PIW Pułtusk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Komunikaty informacje > Komunikaty Ogłoszenia > CC i IRZ

Hodowca zwierząt powinien zapewnić zwierzętom taki system utrzymania, który zagwarantuje najlepsze warunki zdrowotne, spełni ich potrzeby fizjologiczne.

Akty prawne regulujące warunki utrzymania oraz ochronę prawną to:

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. nr 69, poz. 625 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2003 r. nr 167, poz. 1629 z późn. zm. ),

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa w przypadku, gdy zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego pochodzące z tych gospodarstw są wprowadzane na rynek (Dz. U. z 2003 r. nr 168, poz. 1643 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1022 z późn. zm.).Obowiązkiem rolnika prowadzącego działalność w zakresie utrzymywania zwierząt w celu umieszczenia na rynku zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt jest zgłoszenie tego zamiaru Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w formie pisemnej.

Gospodarstwo utrzymujące zwierzęta hodowlane musi posiadać:

 • wydzielone miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych,

 • środki dezynfekcyjne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji,

 • wydzielone miejsce do składowania obornika,

 • maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego,

 • zabezpieczenia budynków, w których utrzymywane są zwierzęta, przed dostępem zwierząt innych niż utrzymywane w gospodarstwie,

 • odpowiednią czystość budynków, w których utrzymywane są zwierzęta,

 • oznakowane wejścia do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta tablicą "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony".


Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązany jest prowadzić i przechowywać, przez okres 3 lat, dokumentację weterynaryjną dotyczącą przebiegu leczenia, przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz padłych zwierząt (książka leczenia, ewidencja leczenia).

Każdy, kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania, uwzględniając minimalne normy powierzchni w zależności od systemów utrzymywania, gatunku, wieku i stanu fizjologicznego zwierząt. Warunki chowu lub hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień. Należy przestrzegać zakazu używania do przepędzania zwierząt przedmiotów lub narzędzi, które mogą spowodować ich okaleczenie. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego