Ubój z konieczności - PIW Pułtusk

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Komunikaty informacje > Komunikaty Ogłoszenia > higiena

K O M U N I K A T

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku informuje, że  istnieje możliwość
przyjęcia tusz zwierząt (wyłącznie bydło)
poddanych ubojowi z konieczności w gospodarstwie do  zakładu:
 Ubojnia ” ZARĘBA” Michał Zaręba Skórznice 32, 060120 Winnica


 Kontakt: tel. 23-691 41 70  lub tel. kom. 505 004 220


Wg oświadczenia właściciela zakładu istnieje możliwość  dojazdu
do gospodarstwa celem dokonania uboju przez wykwalifikowanego
ubojowca i odbioru sztuki do zakładu.

Dokumenty do pobrania:


Ubój z konieczności – wymogi


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku przypomina, że zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego ( Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 127 z późn zm.) ubój bydła może być dokonany wyłącznie w zatwierdzonej rzeźni.
Poddawanie ubojowi bydła poza rzeźnią stanowi naruszenie przepisów cytowanej ustawy i zgodnie z art. 25 ust.3 jest przestępstwem.
Wyjątkiem od powyższej zasady jest możliwość uboju cieląt do 6-tego miesiąca życia w celu produkcji mięsa wyłącznie na użytek własny oraz tzw. ubój z konieczności zwierząt zdrowych, które uległy wypadkowi i nie mogą być transportowane do rzeźni.
Zgodnie z załącznikiem III sekcji I rozdziału VI rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.Urz.UE.L.139 z 30.04.2004, str. 55 z późn. zm.) ubój z konieczności zwierząt, z których mięso może być przeznaczone do spożycia przez ludzi powinien być przeprowadzony w gospodarstwie pod niżej określonymi warunkami:
ubój z konieczności dotyczy zwierząt zdrowych, które uległy wypadkowi a transport do rzeźni naraziłby je na zbędne cierpienie i w związku z tym nie mogą być przewiezione do zakładu ubojowego,
• zwierzę zostało poddane badaniu przedubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii,
• zwierzę poddane ubojowi i wykrwawieniu musi zostać przewiezione do rzeźni w higienicznych warunkach i bez zbędnej zwłoki, gdzie zostanie poddane dalszej obróbce, badaniu poubojowemu i ocenie mięsa,
• w gospodarstwie można dokonać pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii czynności usunięcia żołądka i jelit ( bez dalszej obróbki poubojowej), które należy oznakować jako przynależące do danego zwierzęcia i dostarczyć je wraz z nim do rzeźni,
• jeżeli od chwili dokonania uboju do przybycia do rzeźni upływa więcej niż dwie godziny, zwierzę musi zostać schłodzone. Jeżeli klimat na to zezwala,  nie ma  konieczności poddawania zwierzęcia chłodzeniu aktywnemu.
• transportowi zwierzęcia poddanemu ubojowi z konieczności do rzeźni powinny każdorazowo towarzyszyć następujące dokumenty:
• poświadczenie urzędowego lekarza weterynarii, stwierdzające zadowalający wynik badania przedubojowego, jego datę i czas oraz przyczynę uboju z konieczności, a także zakres leczenia, jakie zastosował lekarz weterynarii wobec danego zwierzęcia,
• oświadczenie właściciela gospodarstwa, który utrzymywał zwierzę, stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji.
• Zwierzę  poddane ubojowi musi nadawać się do spożycia przez ludzi w następstwie przeprowadzonego badania poubojowego w rzeźni, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 854/2004, w tym także po dokonaniu dodatkowych badań, jakie są wymagane w przypadku uboju z konieczności.
Wartość rzeźna zwierzęcia zostanie uratowana w przypadku, gdy tusza zostanie oceniona jako zdatna do spożycia przez ludzi.
• Natomiast gdy tusza  zostanie oceniona jako niezdatna do spożycia przez ludzi, zostanie poddana  utylizacji.
• Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze zobowiązane są przestrzegać wskazówek dotyczących wykorzystania mięsa, jakich może udzielić im urzędowy lekarz weterynarii po przeprowadzeniu badania poubojowego.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego